PEC

RODO

Dane administratora  danych osobowych (DO): PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE “PEC” SP. Z O. O.
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): IODO: Michał Minurski M:668484659 e-mail: iodo@pec-pruszcz.pl
Cel przetwarzania danych i kategorie przetwarzanych danych: Realizacja i rozliczenie umów z Klientami na dostawę ciepła. Budowa sieci ciepłowniczej. Sprawozdawczość z prowadzonej działalności gospodarczej.
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę.
Informacje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (np. na serwery poza terenem Unii Europejskiej): Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę, także do krajów poza EU.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: Dane osobowe są przechowywane w PEC w okresie niezbędnym do realizacji umowy oraz zgodnie z polskim prawem gospodarczym w okresie 6 lat rozrachunkowych w zakresie danych rozliczeniowych (finansowych) oraz 50 lat w zakresie danych kadrowych.
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych: Dane osobowe są dostępne na każde żądanie osoby, której dotyczą. Osoba ma prawo do ich sprostowania, poprawienia, lub usunięcia.
Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w takim wypadku co do zasady dane osobowe pacjentów będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, a nie zgody pacjenta): Zgodna na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): W przypadku niestosowania do postanowień RODO, każda osoba pa prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego.
Informacje, jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych: W przypadku niepodania danych osobowych PEC nie może zrealizować umowy.

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!

Awaria - administrator

Awaria - osoba prywatna

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.

Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.

Kto zgłasza awarię?

ADMINISTRATOR

OSOBA PRYWATNA