• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

RODO

Dane administratora  danych osobowych (DO): PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE “PEC” SP. Z O. O.
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): IODO: Michał Minurski M:668484659

e-mail: iodo@pec-pruszcz.pl

Cel przetwarzania danych i kategorie przetwarzanych danych: Realizacja i rozliczenie umów z Klientami na dostawę ciepła.

Budowa sieci ciepłowniczej.

Sprawozdawczość z prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją:

Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę.
Informacje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (np. na serwery poza terenem Unii Europejskiej): Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę, także do krajów poza EU.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: Dane osobowe są przechowywane w PEC w okresie niezbędnym do realizacji umowy oraz zgodnie z polskim prawem gospodarczym w okresie 6 lat rozrachunkowych w zakresie danych rozliczeniowych (finansowych) oraz 50 lat w zakresie danych kadrowych.
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych: Dane osobowe są dostępne na każde żądanie osoby, której dotyczą.

Osoba ma prawo do ich sprostowania, poprawienia, lub usunięcia.

Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w takim wypadku co do zasady dane osobowe pacjentów będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, a nie zgody pacjenta): Zgodna na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): W przypadku niestosowania do postanowień RODO, każda osoba pa prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego.
Informacje, jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych: W przypadku niepodania danych osobowych PEC nie może zrealizować umowy.

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »